Z dôvodu čerpania dovolenky, bude skládka od 18.6. do 15.7.2024 zatvorená.

Skládka Kozárovce

Skládka inertného odpadu – (ďalej len „skládka odpadov“) v k. ú., Kozárovce, par.č. 5261/1 sa nachádza v priestore starého miestneho kameňolomu, kde sa vykonávala ťažba andezitu. Lokalita kameňolomu je v starej okrajovej časti extravilánu obce Kozárovce, v tesnej blízkosti železničnej trate Kozárovce – Zlaté Moravce, s ktorou súbežne prechádza aj štátna cesta po pravej strane rieky Hron. Prístup do areálu skládky je napojený na sieť verejných štátnych ciest Kozárovce – Olichov (III/51026 a II/510) a na vybudovanú cestu do „Obvodového objektu TNS“. Prípojná komunikácia o dĺžke 210 m je vybudovaná zo zhutnenej štrkodrviny o šírke 4,0 m, z jednostrannou odvodňovacou priekopou. Juhovýchodne od územia skládky odpadov je situovaná železničná vlečka, pre objekt TNS.

Povolenia