Cenník

Kód tovaruNázov tovaruCena za tonu bez DPHCena za tonu s DPHPoplatok do Enviro. fonduCena za tonu s DPH + poplatok do Enviro. fondu
17 01 01beton14,0016,807,0023,80
17 03 02bituménové zmesi iné ako uvedené v 17 03 0115,0018,007,0025,00
19 12 12iné odpady vrátane zmiešaných mat. z mechanic. spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 1116,0019,207,0026,20
10 10 12iné tuhé znečisťujúce látky iné ako v 10 10 1118,8022,560,6623,22
17 06 04izolačné mat. a stavebné mat. obsahujúce azbest iné ako v 17 06 01 a 17 06 0319,5023,400,6624,06
19 13 04kaly zo sanácie pody iné ako v 19 13 0318,0021,6030,0051,60
19 13 06kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako v 19 13 0518,0021,6030,0051,60
19 12 09minerálne látky napr. piesok,kamenivo14,0015,600,6616,26
10 02 02nespracovaná troska17,7021,240,6621,90
17 01 03škridly a obkladový materiál a keramika14,5017,407,0024,40
10 09 06odlievacie jadrá a formy nepouž.na odlievanie18,5022,200,6622,86
10 10 06odlievacie jadrá a formy nepouž.na odlievanie18,5022,200,6622,86
10 09 08odlievacie jadrá a formy použ. na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 0718,5022,200,6622,86
10 10 08odlievacie jadrá a formy použ. na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 0718,5022,200,6622,86
10 12 08odpadová keramika, tehly, obkladačky a dlaždice a kamenina14,5017,400,6618,06
10 09 14odpadové spojivá iné ako v 10 09 1319,0022,800,6623,46
10 13 11odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako v 10 13 09 a 10 13 1018,0021,600,6622,26
10 10 16odp. z prostr. na indikáciu trhlín iny ako v 10 10 1520,0024,000,6624,66
10 09 16odp. z prostr. na indikáciu trhlín iny ako v 10 19 1520,0024,000,6624,66
10 13 10odp. z výroby azbestocementu iné ako v 10 13 0920,0024,000,6624,66
19 13 02odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 0114,0016,800,6617,46
10 02 01odpad zo spracovania trosky17,7021,240,6621,90
10 12 01odp. zo surovinovej zmesi pred tep. spracovaním18,0021,600,6622,26
10 13 01odp. zo surovinovej zmesi pred tep. spracovaním14,5017,400,6618,06
10 11 10odp. zo surovinovej zmesi pred tep. spracovaním iný ako uvedený v 10 11 0916,5019,800,6620,46
10 11 03odpadové vláknité materiály na báze skla20,0024,000,6624,66
10 12 12odpad z glazúry iné ako uvedené v 10 12 1115,5018,600,6619,26
10 11 12odpadové sklo iné ako v 10 11 1115,5018,600,6619,26
10 10 14odpadové spojivá iné ako v 10 10 1319,0022,800,6623,46
10 13 14odpadový beton a betonový kal16,0019,200,6619,86
10 13 04odpady z pálenia a hasenia vápna17,0020,400,6621,06
10 09 03pecná troska18,5022,200,6622,86
10 10 03pecná troska18,5022,200,6622,86
17 02 02sklo15,0018,000,6618,66
17 08 02stavebné mat. na báze sadry iné ako v 17 08 0114,0016,800,6617,46
17 05 08štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 0713,0015,607,0022,60
17 01 02tehly14,5017,407,0024,40
10 12 03tuhé znečisťujúce látky a prach18,8022,560,6623,22
10 13 06tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 1318,8022,560,6623,22
17 05 06výkopová zemina iné ako v 17 05 0513,0015,603,0018,60
10 12 06vyradené formy17,5021,000,6621,66
17 05 04zemina a kamenivo iné ako v 17 05 0313,5016,203,0019,20
17 01 07zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 0615,0018,007,0025,00
17 09 04zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02, 17 09 0315,0018,007,0025,00
20 03 08drobný stavebný odpad18,0021,607,0028,60